OFERTA LABORATORIUM ANPO LAB

Badania środowiska pracy

 • Hałas
 • Oświetlenie elektryczne we wnętrzach
 • Oświetlenie awaryjne
 • Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Powietrze
 • Mikroklimat (gorący, zimny, umiarkowany)

 

pca-logo-AB1288

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ AKREDYTOWANYCH

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Środowisko pracy
– hałas
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (25 – 135) dB
Szczytowy poziom dźwięku C
Zakres: (40 – 135) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011
z wyłączeniem metody obejmującej
strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
– 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
– przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
Środowisko pracy
– oświetlenie elektryczne we wnętrzach
Natężenie oświetlenia
Zakres: (1 – 10000) lx
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równomierność oświetlenia (z obliczeń)
Procedura Badawcza PB-01,
wydanie 2 z dnia 01.04.2019 r.
Środowisko pracy
– oświetlenie awaryjne
Natężenie oświetlenia
Zakres: (0,5 – 200) lx
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-EN 1838:2013-11
Środowisko pracy
– drgania mechaniczne o ogólnym
działaniu na organizm człowieka
Skuteczne, ważone częstotliwościowo
przyspieszenie drgań
Zakres: (0.04 – 120) m/s2
PN-EN 14253+A1:2011
Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz)

Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń)

Środowisko pracy
– drgania mechaniczne działające
na organizm człowieka przez
kończyny górne
Skuteczne, ważone częstotliwościowo
przyspieszeń drgań
Zakres: (0.2 – 150) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004+A1:2015-11
Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz)

Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń)

Środowisko pracy
– powietrze
Pobieranie próbek do oceny
narażenia zawodowego na:
– pyły przemysłowe
frakcja wdychalna
frakcja respirabilna
– substancje organiczne, w tym
frakcja wdychalna
– substancje nieorganiczne, w tym
frakcja wdychalna
frakcja respirabilna
-metale i ich związki, w tym
frakcja wdychalna
frakcja respirabilnaMetoda dozymetrii indywidualnej
Metoda stacjonarna
PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia  – frakcja wdychalna Zakres: (0,12 – 20,44) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-Z-04507:2022-05
PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja respirabilna Zakres: (0,07 – 15,49) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-Z-04508:2022-05
PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
Stężenie gazów
Zakres:
CO (2,33 – 250) mg/m3
NO (0,37 – 12,48) mg/m3
NO2 (0,57 – 2,10) mg/m3
Metoda elektrochemiczna
Procedura Badawcza PB-02,
wydanie 1 z dnia 24.03.2011 r.
Środowisko pracy
– mikroklimat gorący
Temperatura powietrza
Zakres: (20 – 60) °C
Temperatura wilgotna naturalna
Zakres: (5 – 60) °C
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (20 – 60) °C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-EN ISO 7243:2018-01+Ap2:2020-04

Wskaźnik WBGT
Wskaźnik WBGTeff
(z obliczeń)

Środowisko pracy
– mikroklimat zimny
Temperatura powietrza
Zakres: (-30 – 10) °C
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (-30 – 10) °C
Wilgotność powietrza
Zakres: (20 – 90) %
Prędkość powietrza
Zakres: (0,15 – 5) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-EN ISO 11079:2008
Wskaźnik IREQmin
Wskaźnik IREQneutral
Wskaźnik tWC
(z obliczeń)
Środowisko pracy
– mikroklimat umiarkowany
Temperatura powietrza
Zakres: (10 – 30) °C
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (10 – 40) °C
Wilgotność powietrza
Zakres: (20 – 90) %
Prędkość powietrza
Zakres: (0,15 – 1) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04
Wskaźnik PMV
Wskaźnik PPD
(z obliczeń)

 

 DODATKOWE BADANIA WYKONYWANE PRZEZ LABORATORIUM ANPO LAB NIE OBJĘTE ZAKRESEM AKREDYTACJI NR AB 1288
 • Wydatek energetyczny
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Pomiary elektroenergetyczne
 • Inne – na zapytanie Klienta